تشابه ظرافت و حساسیت کار خبرنگاری و فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز با تبریک روز خبرنگار به دست اندرکاران «خراسان جنوبی» گفت که کار خبر و حساسیت های آن با نوع فعالیت ها در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشابه دارد به گونه ای که کار هر دو وقت و ساعت ندارد و روزهای تعطیل را هم در بر می گیرد بنابراین با ظرافت و حساسیت های خاص همراه است.

تشابه ظرافت و حساسیت کار خبرنگاری و فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی